Entrades per Teresa Tremoleda

NO OBLIGATORIETAT D’INSCRIPCIÓ AL RELI EN PROCEDIMENTS SUPERSIMPLIFICATS

L’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) regula una nova modalitat de procediment de licitació, el procediment simplificat, del qual en preveu una modalitat general aplicable a les licitacions de contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros, i en […]

RÈGIMS ESTATAL I CATALÀ DE CÒMPUT DEL LÍMIT QUANTITATIU DELS CONTRACTES MENORS

  D’acord amb l’article 118 de la vigent Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) es consideraran contractes menors els de valor estimat inferior a 40.000€ en contractes d’obra o 15.000€ en contractes de subministraments o serveis, indicant que caldrà justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals […]

LA IMPORTÀNCIA DE L’ARRODONIMENT DELS DECIMALS DE LES MAGNITUDS EMPRADES EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

El plec de clàusules administratives particulars (PCAP) d’una licitació pública acostuma a emprar el càlcul de valors i percentatges amb diverses finalitats. Des de l’establiment d’un percentatge de reducció del preu per considerar una oferta com a anormal, fins a l’establiment dels valors màxims que poden representar les modificacions del contracte, passant per l’ús en […]

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.