NO OBLIGATORIETAT D’INSCRIPCIÓ AL RELI EN PROCEDIMENTS SUPERSIMPLIFICATS

L’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) regula una nova modalitat de procediment de licitació, el procediment simplificat, del qual en preveu una modalitat general aplicable a les licitacions de contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros, i en els de subministrament i serveis de valor estimat igual o inferior a 100.000 euros (sempre que els criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor no superi el 25% de la puntuació total).

El procediment simplificat pretén optimitzar la contractació i es caracteritza per una gran simplificació de la seva tramitació.

Una de les novetats més rellevants és la imposició, en l’apartat 4 (a) del citat article 159 LCSP, del requisit d’inscripció obligatòria de tots els licitadors que presentin oferta al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o el seu equivalent autonòmic (en el cas de Catalunya, el Registre Electronic d’Empreses Licitadores -RELI-).

En aquest article volem analitzar la naturalesa i abast d’aquest requisit d’inscripció obligatòria.

En el propi article 159, en el seu apartat 6, la LCSP introdueix una submodalitat de procediment simplificat que pretén agilitzar i reduir encara més la modalitat general, preveient-ne la seva tramitació sumària i reduint o eliminant determinats requisits o tràmits aplicables al procediment simplificat general.

Aquesta submodalitat de procediment simplificat de tramitació sumària, col·loquialment conegut com a procediment supersimplificat o procediment simplificat abreujat, és aplicable en licitacions de contractes d’obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 80.000 euros, i de subministrament i serveis de valor estimat inferior a 35.000 euros –excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, que no es poden adjudicar per aquest procediment–.

El citat article 159.6 LCSP conté 7 característiques pròpies del procediment supersimplificat que el diferencien del procediment simplificat general (reducció del termini de presentació de les ofertes, exempció als licitadors d’acreditar solvència, ús exclusiu de criteris d’adjudicació automàtics, etc.) i no inclou cap menció a la necessitat o no que els licitadors estiguin inscrits al ROLECE (o RELI).

Per contra, aquest apartat sisè de l’article 159 té una clàusula final de tancament que estableix que en tot allò no previst en el propi apartat serà d’aplicació la regulació general del procediment simplificat prevista a la resta del mateix article 159 LCSP.

L’existència d’aquesta clàusula de tancament ha fet que es generés el dubte de si l’obligatorietat d’inscripció al ROLECE era o no igualment aplicable al procediment supersimplificat, malgrat no mencionar-se com a requisit propi en l’article 159.4 LCSP, existint pronunciaments en els dos sentits.

Així, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó ( entre d’altres, Informe 5/2018) sosté que l’aplicació de la referida clàusula de tancament comporta l’exigibilitat de la inscripció al Registre de licitadors també en el procediment supersimplificat.

En sentit oposat, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’Extremadura va adoptar l’Acord de 9 de novembre de 2018 clarificant la no obligatorietat d’inscripció al Registre de licitadors en el cas del procediment supersimplificat atesa, en paraules de la pròpia Junta, “una interpretación teleológica de dicho apartado ya que los licitadores están exentos de acreditación de solvencia en tales procedimientos y su objetivo es sustituir los antiguos procedimientos negociados sin publicidad por razón de la cuantía y contratos menores, dotando de una mayor transparencia y concurrencia a estas licitaciones pero permitiendo el acceso de las pequeñas empresas, incluyendo a las micro pymes.”

En aquest article volem analitzar la naturalesa i abast d’aquest requisit d’inscripció obligatòria.

En el propi article 159, en el seu apartat 6, la LCSP introdueix una submodalitat de procediment simplificat que pretén agilitzar i reduir encara més la modalitat general, preveient-ne la seva tramitació sumària i reduint o eliminant determinats requisits o tràmits aplicables al procediment simplificat general.

Aquesta submodalitat de procediment simplificat de tramitació sumària, col·loquialment conegut com a procediment supersimplificat o procediment simplificat abreujat, és aplicable en licitacions de contractes d’obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 80.000 euros, i de subministrament i serveis de valor estimat inferior a 35.000 euros –excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, que no es poden adjudicar per aquest procediment–.

El citat article 159.6 LCSP conté 7 característiques pròpies del procediment supersimplificat que el diferencien del procediment simplificat general (reducció del termini de presentació de les ofertes, exempció als licitadors d’acreditar solvència, ús exclusiu de criteris d’adjudicació automàtics, etc.) i no inclou cap menció a la necessitat o no que els licitadors estiguin inscrits al ROLECE (o RELI).

Per contra, aquest apartat sisè de l’article 159 té una clàusula final de tancament que estableix que en tot allò no previst en el propi apartat serà d’aplicació la regulació general del procediment simplificat prevista a la resta del mateix article 159 LCSP.

L’existència d’aquesta clàusula de tancament ha fet que es generés el dubte de si l’obligatorietat d’inscripció al ROLECE era o no igualment aplicable al procediment supersimplificat, malgrat no mencionar-se com a requisit propi en l’article 159.4 LCSP, existint pronunciaments en els dos sentits.

Així, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó ( entre d’altres, Informe 5/2018) sosté que l’aplicació de la referida clàusula de tancament comporta l’exigibilitat de la inscripció al Registre de licitadors també en el procediment supersimplificat.

En sentit oposat, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’Extremadura va adoptar l’Acord de 9 de novembre de 2018 clarificant la no obligatorietat d’inscripció al Registre de licitadors en el cas del procediment supersimplificat atesa, en paraules de la pròpia Junta, “una interpretación teleológica de dicho apartado ya que los licitadores están exentos de acreditación de solvencia en tales procedimientos y su objetivo es sustituir los antiguos procedimientos negociados sin publicidad por razón de la cuantía y contratos menores, dotando de una mayor transparencia y concurrencia a estas licitaciones pero permitiendo el acceso de las pequeñas empresas, incluyendo a las micro pymes.”

El passat 28 de novembre de 2019 la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya s’ha posicionat sobre aquesta qüestió tot emetent el seu Informe 12/2019 afirmant la no obligatorietat d’inscripció al ROLECE/RELI per participar en procediments oberts supersimplificats.

La Junta Consultiva s’aparta d’una possible interpretació formal del precepte i opta per una de més teleològica prenent en consideració els següents aspectes:

  • El principal objectiu del procediment supersimplificat és l’agilització màxima de la contractació dels contractes de menor import, articulant un procediment que, garantint l’existència de publicitat i concurrència, sigui una alternativa al contracte menor i al desaparegut procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia.
  • Els Registres de licitadors tenen com a finalitat principal simplificar l’acreditació de les condicions d’aptitud dels licitadors tant en relació a la documentació a aportar per les empreses com pel que fa a les actuacions de verificació d’aquestes condicions d’aptitud dels licitadors per part de l’ens contractant. Ara bé, a la pràctica aquesta finalitat no queda garantida atès que la LCSP deixa en mans dels propis licitadors determinar quines dades i circumstàncies sobre si mateixos volen fer constar o no al Registre, i, per tant, la seva efectiva inscripció no representa, per ella mateixa i amb caràcter general, agilització ni simplificació del procediment de licitació. Per contra, en paraules de la Junta Consultiva, “aquesta obligació d’inscripció expressament prevista pel procediment obert simplificat pot esdevenir un requisit per a les empreses que vulguin participar que no assoleixi l’agilitat i la simplificació que persegueix, de manera que acaba constituint, al capdavall, una mera formalitat limitativa de la concurrència i, en conseqüència, també restrictiva de la competència”.
  • El procediment supersimplificat eximeix als licitadors d’acreditar tot tipus de solvència, exempció que comporta una encara menor utilitat de la seva inscripció al Registre de Licitadors que es veuria reduïda, essencialment, a acreditar la capacitat d’obrar i l’absència de prohibicions de contractació.
  • L’obligatorietat d’inscripció al Registre de Licitadors és un requisit addicional per participar en una licitació que pot tenir un efecte limitatiu de la concurrència al dificultar l’accés a la licitació, no considerant-se adient que una clàusula de tancament de caràcter supletori com la continguda en l’últim incís de l’article 159.6 LCSP imposi nous requisits per participar en el procediment.

 

CONCLUSIÓ

Les valoracions apuntades duen a la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya a concloure que no existeix obligació d’inscripció al ROLECE/RELI en licitacions tramitades pel procediment supersimplificat.

 

BREU VALORACIÓ PERSONAL FINAL

Subscric la interpretació feta per la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

No obstant es tracta d’una interpretació que posa de relleu l’escassa utilitat dels Registres de licitadors, on l’exigència de constar-hi inscrit representa, per la majoria d’operadors, una trava addicional per concórrer a determinades licitacions i té un clar efecte contrari a la lliure concurrència.

Entenc que la regulació actual està mancada de sentit i o bé s’estableix un contingut mínim obligatori a fer constar en el Registre o bé cal considerar que es tracta d’una exigència que hauria de ser eliminada no només del procediment supersimplificat sinó del propi procediment simplificat general.

Cal valorar, en especial, el cost econòmic i de dedicació de recursos que mantenir actualitzada la inscripció a un d’aquests registres comporta per les petites empreses i els autònoms, esforç que no queda compensat per cap hipotètica simplificació del procediment.

A més a més té un efecte centralitzador ja que la no validesa a nivell nacional dels registres autonòmics està obligant, de fet, a optar per la inscripció al ROLECE buidant de contingut les competències autonòmiques i provocant la discriminació dels licitadors segons un criteri territorial.

Esperem que l’efecte contraproduent de l’obligatorietat d’inscripció al Registre de licitadors es posi de relleu amb la màxima celeritat i s’estudiï la possibilitat de modificació de la LCSP per tal d’eliminar-la.

 

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.