Assessorament al sector públic

Assessorem a tot tipus de poders adjudicadors del sector públic des de l’inici de la definició d’un procediment de licitació, durant tota la vigència del corresponent contracte i les modificacions que s’hi puguin produir, fins a la seva liquidació final.

A quests efectes, quan és necessari, treballem conjuntament amb professionals d’altres sectors (enginyers, arquitectes, economistes, etc.) per tal d’abastar tant els aspectes legals com els tècnics de tot tipus de contractes, administratius o privats, del sector públic.

A mode de resum abastem les següents actuacions:

  • Elaboració de plecs de clàusules administratives particulars model per tot tipus de contractes i procediments d’adjudicació.
  • Definició del tipus contractual i procediment d’adjudicació més idoni, i de les seves normatives reguladores.
  • Resolució de consultes legals que sorgeixin en la fase de preparació de l’expedient de contractació o amb posterioritat, durant la licitació i l’execució del contracte.
  • Elaboració de plecs de clàusules administratives i tècniques, acompanyats de la corresponent memòria justificativa i resta d’informes preceptius.
  • Suport en tota la fase de licitació: assistència a la Mesa de contractació així com al personal tècnic implicat, avaluació de les ofertes dels licitadors, detecció de baixes anormals, validació de la documentació exigida a l’adjudicatari, etc. i redacció dels corresponents informes tècnics i legals, acords de la Mesa i òrgan de contractació, requeriments, notificacions i contracte a subscriure.
  • Suport davant tot tipus de recursos, entre ells, els recursos especials en matèria de contractació assessorant al poder adjudicador i emetent els informes legals que resultin necessaris.
  • Seguiment de l’execució del contracte, especialment en cas de modificació, resolució i revisió del mateix.
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.