Contractació pública

Assesorament al sector públic

Assessorem a tot tipus de poders adjudicadors del sector públic des de l’inici de la definició d’un procediment de licitació, durant tota la vigència del corresponent contracte i les modificacions que s’hi puguin produir, fins a la seva liquidació final.

A aquests efectes, quan és necessari, treballem conjuntament amb professionals d’altres sectors (enginyers, arquitectes, economistes, etc.) per tal d’abastar tant els aspectes legals com els tècnics de tot tipus de contractes, administratius o privats, del sector públic.

A mode de resum abastem les següents actuacions:

 • Elaboració de plecs de clàusules administratives particulars model per tot tipus de contractes i procediments d’adjudicació.
 • Definició del tipus contractual i procediment d’adjudicació més idoni, i de les seves normatives reguladores.
 • Resolució de consultes legals que sorgeixin en la fase de preparació de l’expedient de contractació o amb posterioritat, durant la licitació i l’execució del contracte.
 • Elaboració de plecs de clàusules administratives i tècniques, acompanyats de la corresponent memòria justificativa i resta d’informes preceptius.
 • Suport en tota la fase de licitació: assistència a la Mesa de contractació així com al personal tècnic implicat, avaluació de les ofertes dels licitadors, detecció de baixes anormals, validació de la documentació exigida a l’adjudicatari, etc. I redacció dels corresponents informes tècnics i legals, acords de la Mesa i òrgan de contractació, requeriments, notificacions i contracte a subscriure.
 • Suport davant tot tipus de recursos, entre d’ells, els recursos especials en matèria de contractació assessorant el poder adjudicador i emetent els informes legals que resultin necessaris.
 • Seguiment de l’execució del contracte, especialment en cas de modificació, resolució i revisió del mateix.

Assesorament al sector privat

Assessorem els licitadors que desitgin participar en una licitació pública així com els contractistes que hagin resultat adjudicataris d’un contracte administratiu o privat per part del Sector públic.

Per assegurar el servei a tot operador privat, evitant qualsevol eventual conflicte d’interessos per ser al mateix temps assessors del poder adjudicador, disposem d’una xarxa de bufets d’advocats col·laboradors que garanteixen la prestació del servei.

A mode de resum abastem les següents actuacions:

 • Servei d’alertes de convocatòries de licitacions que puguin ser d’interès del client arreu del territori espanyol.
 • Servei d’estudi estadístic dels preus i condicions d’adjudicació de contractes similar al de la licitació indicada pel client.
 • Resolució de consultes legals que sorgeixin en la fase de licitació o amb posterioritat, durant l’execució del contracte. Emissió d’informes legals per a la seva presentació davant el poder adjudicador o en fase de recurs.
 • Elaboració de les ofertes. Suport en la determinació dels documents que cal adjuntar a l’oferta i/o presentar en cas de resultar adjudicatari.
 • Assessorament durant el procediment de licitació: resposta a tot tipus de requeriments, justificació de baixes anormals o desproporcionades, identificació d’actes lesius pel client susceptibles d’impugnació, assistència a les sessions de la Mesa de contractació, etc.
 • Recurs especial en matèria de contractació o, quan no sigui procedent, recurs ordinari que correspongui. En especial, intervenció i defensa en actes d’exclusió d’ofertes o licitadors i acords d’adjudicació. Posterior defensa i direcció lletrada en fase de recurs contenciós-administratiu.
 • Suport i assessorament durant l’execució i extinció del contracte. Entre d’altres moments clau, assessorament davant supòsits de modificacions contractuals, trencament de l’equilibri econòmic del contracte i altres possibles necessitats de revisió del mateix, reclamació davant demores en el pagament del preu, etc.
 • Assessorament i defensa en cas d’imposició de penalitats per part del poder adjudicador.
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.