Recursos i procediments sancionadors

TST Legal assessora tant el sector públic com a operadors privats en tot tipus de recursos administratius i posteriors contenciosos-administratius en totes les seves instàncies, així com en procediments sancionadors.

Intervenim en tot tipus de procediment administratiu susceptible de produir un acte administratiu contrari als interessos dels particulars assessorant i tramitant les corresponents al·legacions i pràctica provatòria.

Portem la direcció lletrada dels corresponents recursos ordinaris i extraordinaris administratius posteriors (d’alçada, de reposició, etc.), les diverses instàncies davant els Jutjats i Tribunals contenciós-administratius (ordinaris, recurs d’apel·lació, recurs de cassació), així com en recursos d’empara i resta d’actuacions davant el Tribunal Constitucional.

El nostre assessorament va destinat tant a l’Administració pública de la que emana l’acte administratiu qüestionat, com als operadors privats destinataris o afectats pel aquest. Entre d’altres realitzem les següents actuacions:

  • Emissió d’informes jurídics i resolució de consultes legals.
  • Suport en la confecció d’expedients administratius i redacció dels diferents informes legals que els han d’integrar.
  • Suport i redacció en la proposta de resolució d’expedients administratius.
  • Assessorament a operadors privats per a formular al·legacions i presentar prova en expedients administratius.
  • Preparació i interposició de recursos administratius ordinaris i extraordinaris.
  • Direcció lletrada de procediments judicials contenciós-administratius en totes les instàncies.
  • Direcció lletrada de recursos d’empara davant el Tribunal Constitucional.
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.